CZ  |  EN  |  PL
 

KAPLE LEŽÁKY

 

IDEOVÉ ŘEŠENÍ

 

Návrh pietní kaple v Ležákách vychází ideově z biblického textu začátku Ježíšova kázaní na hoře podle Matoušova evangelia v páté kapitole.

 

  3Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

  4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

  5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

  6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

  7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

  8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

  9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

  10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

  11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

  12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

 

Tento začátek Ježíšova kázaní, které je považováno za základy křesťanství, svým obsahem přináší poselství o nadějí a vystihuje křesťanské vnímaní i této tragické události vyhlazení osady Ležáky. Tyto biblické verše budou postupně řazené v kamenných podestách nebo schodech na přístupových cestičkách vedoucích ke kapli.  V samotné kapli se pak budou nacházet poslední tři požehnání.

  

Kaple je symbolicky umístěna poblíž pozůstatku původních obytných domů jako svědků vypálené osady, jako symbol neustále Boží blízkostí v jakékoliv situaci. Svým průčelím a věží je orientována na jih, tzn. do údolí a k silnici. Je umístěná ve dvou třetinách terénu kopce Zárubka mezi silnicí a pamětním dřevěným křížem. Je to jediný pevný objekt mezi pozůstatky tzv. hrobodomů.

 

Objem kaple a tvar je cíleně velmi jednoduchý, skládá se z lodě a věže. Věž je ukončená v rovině, dá se říci, že je setnuta. Chceme tímto návrhem znázornit  nedobrovolný osud a potupu, která je spojená s vypálením osady. Useknuté ukončení věže je velmi nepřirozené, proto by mělo být snadné rozeznat symboliku ukončení věže.

 

Z nejbližšího okolí kaple bude odstraněna zemina až na samou skálu, aby byly kamenné tesané základy přiznané a taky symbolicky znázorňovaly moudrost stavitele, který staví svůj dům na skále a ne na písku jako hloupý člověk.

 

 

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

 

Kaple má jeden vstup z hlavního průčelí pod věží. Věž je dutá a překrytá sklem. Skrze tubus věže je možné vidět nebe a současně bude sluneční světlo pronikat do prostoru kaple přímo za vstupem. Což může být příjemný pocit překvapení pro návštěvníka.

 

Tři stěny kaple jsou zděné. Východní stěnu tvoří variabilní skleněná plocha, která při větším shromáždění poutníků může býti odsunuta. Plochu tvoří pět otočných a posuvných panelů. Při každodenním provozu kaple mohou lidé rozehrávat s panely hru, procházet z prostoru kaple libovolně ven. Prostor pro venkovní shromáždění před kaplí bude též vydlážděn přírodním kamenem.

 

V interiéru nalezneme klasické místní , rukodělně opracované materiály umocňují vnímání historické sounáležitosti. Kamenná podlaha je řazená do prstenů, kde středem je menza. Pokračuje a vrcholí zde pochozí text z Matoušova Evangelia. Záměrem je chozením nápis neustále “oživovat”, leštit, zviditelňovat. Obětní stůl, menza z dřevěného masivu, plnohodnotně slouží pro bohoslužbu konanou uvnitř i venku. 

Návrh pietní kaple v Ležákách ideově vychází z biblického textu Ježíšova kázání na hoře. Umístěna je na jediném možném místě, objem je záměrně velmi jednoduchý a tradiční. Useknutá věž znázorňje potupu, ale i hrdost obětí nevinných lidí... A pak hloupý čin použití násilí vůči bližnímu.

 

Wiesław Kubica

Jakub Grec

Eva Šarochová

Tomáš Řičař